Obchodné podmienky

 

Obchodné podmienky Creation Design platné pre objednávky prostredníctvom elektronického obchodu www.designshop.sk

1. Základné ustanovenia

Predávajúci:
Predávajúcim produktov a služieb uvedených v elektronickom obchode  www.designshop.sk  je Creation Design Peter Brodňan so sídlom Tehelná 17, 917 01 Trnava, IČO: 4620 9506, DIČ: 1079 576 729. Firma je zapísaná v Živnostenskom registri OÚ v Trnave, číslo živnostenského registra 250-30840. Telefonický kontakt: +421 948 018 647, e-mailová adresa: designshop@designshop.sk. 

 

Číslo účtu pre bezhotovostné platby - ak si zvolíte platbu prevodom na účet:

mBank: 520700-4202928294/8360  (pri úhrade uvádzajte aj predčíslie účtu 520700)

IBAN: SK49 8360 5207 0042 0292 8294

 SWIFT: BREXSKBX

 

NIE SME PLATCAMI DPH


Ďalej uvedený ako „predávajúci“.

Kupujúci:
Kupujúcim je fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim ako odberateľ (zákazník) produktov od predávajúceho prostredníctvom elektronického obchodu designshop.sk. Kupujúci - spotrebiteľ - spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby pre priamu osobnú spotrebu fyzických osôb, najmä pre seba a pre príslušníkov svojej domácnosti, a tie jej neslúžia na výkon zamestnania, povolania alebo podnikania. Tieto základné obchodné podmienky platia pre dodávky tovaru a/alebo služieb objednaných cez elektronický obchod www.designshop.sk. Základnou povinnosťou kupujúceho pred objednaním tovaru je dôkladne sa oboznámiť so základnými obchodnými podmienkami, ktoré sa pre kupujúceho stávajú záväznými objednaním tovaru alebo služieb. Obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi kupujúcim a predávajúcim.

Ďalej uvedený ako „kupujúci“.

2. Objednávka
Kúpna zmluva na ktorej základe je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu vzniká na základe odoslania objednávky kupujúcim.  Kontakt nutný k potvrdeniu objednávky vykonáva spravidla predávajúci po overení dostupnosti a termínu dodania požadovaného tovaru. Predávajúcim potvrdená objednávka je považovaná za záväznú pre obe strany ak nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia. Za podstatné podmienky sa považujú hlavne obsah objednávky (presná špecifikácia tovaru a jeho počet), cena za tovar a prepravu, spôsob a termín doručenia.3. Storno objednávky
Kupujúci má právo stornovať objednávku do doby expedície tovaru, a to prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky. Takúto storno objednávku považujeme za zrušenú. Pri zrušení objednávky je potrebné uviesť Vaše meno, e-mail, číslo objednávky a popis objednaného tovaru. Predávajúci vráti kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 7 kalendárnych dní bezhotovostným prevodom na účet určený kupujúcim. 

Kupujúci, je oprávnený v súlade s ustanoveniami §12 zákona č. 108/2000 Z.z. bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode. Odskúšať však neznamená začať tovar používať a po niekoľkých dňoch vrátiť predávajúcemu.

Tapety a tovar na individuálnu objednávku nie je možné vrátiť! 


Primeraná starostlivosť o tovar musí byť zachovaná. Kupujúci musí zároveň príslušný tovar odoslať predávajúcemu na adresu Tehelná 17, Trnava 917 01. Tovar zasielajte prosím späť v pôvodnom nepoškodenom obale,
 nepoužívaný a nepoškodený
, kompletný (vrátane používateľskej príručky a podobne)
 spolu s dokladom o kúpe. Neposielajte tovar na dobierku, takto zaslaný tovar nepreberáme. Odporúčame Vám tovar poistiť v príslušnej hodnote.

Vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, vráti alebo nahradí predávajúci kupujúcemu a kupujúci predávajúcemu všetky vzájomné prijaté plnenia. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar uvedenú v záväznom akceptovaní objednávky alebo jej časť zníženú v súlade s ust. § 457 Občianskeho zákonníka o hodnotou jeho opotrebenia vo výške 1% z celkovej ceny tovaru za každý deň používania tovaru a o hodnotu opravy a uvedenia tovaru do pôvodného stavu.

Kúpna cena alebo jej časť bude kupujúcemu vrátená v zákonnej lehote 15 kalendárnych dní bezhotovostným prevodom na bankový účet určený kupujúcim, pokiaľ sa spolu s predávajúcim nedohodnú inak. Kupujúci spotrebiteľ svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatňuje výhradne písomne, a to prostredníctvom doporučenej pošty zaslanej na na adresu sídla predávajúceho uvedenú v záhlaví týchto základných obchodných podmienok, e-mailom na adrese designshop@designshop.sk alebo iným spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy.

Storno objednávky zo strany predávajúceho
Predávajúci má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na náhradnom plnení. Predávajúci má tiež právo stornovať objednávku v prípade ak údaje uvedené v objednávke nezodpovedajú skutočnosti.
O stornovaní objednávky bude kupujúci informovaný telefonicky alebo e-mailom a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené do 7 dní na ním určený bankový účet, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.

4. Ceny a platobné podmienky
Ceny produktov uvedené v elektronickom obchode www.designshop.sk sú uvedené v mene EUR. Nie sme platcami DPH. Ceny uvádzané na stránkach nezahŕňajú poštovné a balné, poistenie, či iný spôsob dopravy tovaru k zákazníkovi. Predávajúci si vyhradzuje právo aktualizovať ceny ponúkaných produktov podľa aktuálnych cien výrobcov. Tieto zostávajú v platnosti až do momentu vydania nového cenníka. Za cenu tovaru objednaného cez elektronický obchod sa považuje cena platná v momente prijatia objednávky predávajúcim. Predávajúci garantuje cenu z objednávky v prípade, že bude uhradená v lehote splatnosti. Vo všetkých ostatných prípadoch si predávajúci vyhradzuje právo na zmenu cien, o čom bude kupujúci informovaný.

Pri objednávkach tovaru nad 300 € je potrebné uhradiť zálohu vo výške 70% z celkovej ceny objednávky. Záloha sa po zrušení objednávky nevracia, nakoľko ide o tovar  objednávaný zo zahraničia alebo vyrobený na zákazku.


Kupujúci môže za tovar zaplatiť jedným z nasledujúcich spôsobov:
•    v hotovosti pri prevzatí tovaru na dobierku
•    bezhotovostným bankovým prevodom na účet 420 292 8294/8360 | IBAN: SK49 8360 5207 0042 0292 8294  SWIFT: BREXSKBX
5. Dodacie podmienky
Dodávky objednaného tovaru budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho realizované v čo najkratšom termíne, zvyčajne do 7-21 pracovných dní od záväzného potvrdenia objednávky, vo výnimočných prípadoch môže byť dodacia lehota dlhšia po dohovore s kupujúcim. Miesto odberu je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie predmetu plnenia na uvedené miesto. Súčasťou dodávky nie je inštalácia predmetu plnenia (nábytku, elektroniky a pod.)

Dopravu na adresu určenia zaisťuje Predávajúci prostredníctvom svojho zmluvného prepravcu. Zásielka s tovarom vždy obsahuje daňový doklad, návod na používanie výrobku a záručný, alebo dodací list. Pri doručení formou dobierky je úhrada za dodaný tovar spolu s cenou dopravy vždy uhrádzaná v hotovosti kuriérovi pri doručení zásielky. V prípade úhrady vopred bankovým prevodom je prevzatie zasielky bez úhrady kuriérovi.

V prípade neosobného odberu tovaru (kuriér, špedičná doprava, pošta...) nie je v záručnom liste vyplnený dátum predaja, nakoľko nie je zrejmé, že zákazník prevezme tovar. Pokiaľ je Tovar v poriadku doručený, vyplňte si prosím dátum predaja, odpovedajúcemu predajnému dokladu. V prípade rozporu medzi dátumom na záručnom liste a dátumom na predajnom doklade nebude prípadna reklamácia uznaná. Rozvoz tovaru zaisťujeme po celej Slovenskej republike. Náklady na dopravu tovaru rozlišujeme podľa zvoleného spôsobu:

 

Dopravné v rámci Slovenskej Republiky:

 

 

Kuriér DPD v Slovenskej republike - 4,99 €   doručenie do 24 - 48 hod. v rámci pracovných dní, od dňa expedície

Dopravné pre tapety 3,99 € (kuriér DPD)

 

Dopravné na nábytok (prípadne ťažšie balíky) - zabezpečené individuálne (zákazníkom, prípadne kuriérom za poplatok prislúchajúci hmotnosti balíka)

 

 

Neprevzatie tovaru

Každá objednávka, pri ktorej kupujúci nevyužije právo zrušiť objednávku podľa obchodných podmienok je záväzná a preto ak kupujúci neprevezme zásielku je povinný uhradiť vzniknuté náklady na jej odoslanie vo výške 5,99 € s DPH (poštovné, balné, poplatok za vrátenie zásielky) a storno pokutu vo výške 20% z celkovej sumy objednávky, pretože kupujúci je povinný v zmysle príslušných zákonov si prevziať riadne a včas doručený tovar od predávajúceho, ktorý si záväzne objednal a zaplatiť za neho kúpnu cenu.

 

Pri objednávke tovaru nad 165€ je doprava kuriérom na území Slovenskej republiky zdarma.

V prípade väčších balíkov alebo balíkov s väčšou hmotnosťou (nábytok) je doprava zabezpečená individuálne (zákazníkom, prípadne kuriérom za poplatok podľa hmotnosti balíka)

Konkrétny spôsob dodania si zvolíte v sekcii Košík, kde nájdete aj aktuálnu ponuku a ceny dopravy. Z dodacej lehoty sú vyňaté dni pracovného pokoja a štátne sviatky, o trvanie ktorých sa dodacia lehota príslušne predĺži. 

Predávajúci nezodpovedá za vady, poškodenie tovaru, ktoré vznikne po odovzdaní tovaru prvému dopravcovi na prepravu pre kupujúceho.  Cena dopravy bude účtovaná spolu s tovarom. Pri preberaní tovaru je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť balíka. V prípade jeho poškodenia je na mieste povinný spísať s prepravcom protokol o zistených vadách spôsobených počas prepravy.
Prevzatie poškodeného balíka je na zodpovednosti kupujúceho, reklamácie z tohto titulu nebudú v neskoršom termíne uznané. Ak kupujúci zistí poškodenie spôsobené prepravou, ktoré sa prejavuje inak ako vonkajším poškodením balíka, nekompletnosť dodávky, alebo zámenu tovaru, je povinný reklamáciu vykonať bezodkladne, najneskôr však do troch dní od prevzatia zásielky. Inak sa dodávka považuje za kompletnú a bez závad. Neskoršie reklamácie z dôvodu nekompletnosti obsahu, zámeny tovaru a poškodenia počas prepravy nebudú akceptované. Ostatné podmienky sú upravené v reklamačnom poriadku 

6. Reklamácia
Reklamovať môžete prostredníctvom emailu na náš mail info@designshop.sk alebo telefonicky na číslo 0948 018 647. Reklamovaný tovar nám pošlete na adresu Creation Design Peter Brodňan, Tehelná 17, Trnava 91701. Náklady na prepravu znáša zákazník. O výsledku reklamácie sme povinný Vás informovať do 30 dní od podania reklamácie.

 

7. Alternatívne riešenie sporov

Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci na žiadosť spotrebiteľa odpovie zamietavo alebo na ňu do 30 dní odo dňa jej odoslania neodpovie vôbec, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „ARS“). Formou ARS môžu byť riešené iba spory vyplývajúce zo zmluvy medzi predávajúcim a spotrebiteľom a spory s touto zmluvou súvisiace, s výnimkou sporov podľa ust. § 1 ods. 4 zákona č. 391/2015 Z.z. a sporov, ktorých hodnota neprevyšuje 20 EUR. Návrh na začatie ARS sa podáva k subjektu ARS podľa ust. § 3 citovaného zákona, a to za pomoci k tomu určenej platformy alebo formulára, ktorého vzor tvorí prílohu č. 1 citovaného zákona. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie ARS, maximálne však do výšky 5 EUR s DPH. Ak sú na ARS príslušné viaceré subjekty, právo voľby, ktorému z nich podá návrh, má spotrebiteľ. Okrem ARS má spotrebiteľ právo obrátiť sa na vecne a miestne príslušný všeobecný alebo rozhodcovský súd.

Platforma ARS je dostupná na internetových stránkach: 

 

ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm#sthash.8NxCI3po.dpuf

 8. Ostatné práva a povinnosti

 
Bez ohľadu na ostatné ustanovenia predávajúci nezodpovedá kupujúcemu za ušlý zisk, stratu príležitosti alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty vzniknuté akýmkoľvek spôsobom.

 

9. Ochrana osobných údajov

Predávajúci prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné, budú použité iba k uskutočneniu plnenia zmluvy s kupujúcim a nebudú inak zverejnené, poskytnuté tretej osobe a pod., s výnimkou situácie súvisiacej s distribúciou či platobným stykom týkajúceho sa objednaného tovaru (oznámenie mena a adresy dodania). Osobné údaje, ktoré sú poskytnuté kupujúcim predávajúcemu za účelom splnenia objednávky, sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä so zákonom č.428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení. Kupujúci dáva predávajúcemu svoj súhlas na zhromažďovanie a spracovanie týchto osobných údajov na účely splnenia predmetu uzatváranej kúpnej zmluvy, a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním. Kupujúci má právo prístupu k svojim osobným údajom a právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom.7. Ostatné práva a povinnosti
Bez ohľadu na ostatné ustanovenia predávajúci nezodpovedá kupujúcemu za ušlý zisk, stratu príležitosti alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty vzniknuté akýmkoľvek spôsobom.Orgán dozoru:
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) - 
Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj
Trhová 2, 917 01 Trnava, 033/ 5512 689, 5512 690

© 2018 CREATION DESIGN | všetky práva vyhradené | sťahovanie obrázkov a obsahu bez súhlasu je zakázané |

WAI | softvér - web - reklama - marketing